تظاهرات علیه قانون جدید "امنیت" و "خشونت پلیس" فرانسه در لندن

جمعی از دانشجویان فرانسوی در میدان ترافالگار لندن علیه قانون جدید "امنیت" و "خشونت پلیس" فرانسه که سبب بروز ناآرامی در این کشور شده است تظاهرات کردند.