تظاهرات فرانسه 1 کشته و 31 نقص عضو بر جای گذاشت

تظاهرات فرانسه 1 کشته و 31 نقص عضو بر جای گذاشت