صهیونیسم با یهودیت در تضاد است

صهیونیسم  با یهودیت در تضاد است