رویت شهاب سنگ بر فراز انگلستان و فرانسه

شهاب سنگی در حال روشن شدن شب در منطقه برتون فرانسه و بخش هایی از انگلستان مشاهده شده است.