پرتاب ماهواره از سوی چین به فضا

جمهوری خلق چین ماهواره جدیدی به فضا پرتاب کرد.