پرتاب فشفشه به مناسبت تاسیس جمهوری خلق چین

68 امین سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین طی مراسمی گرامی داشته شد.