نوزادی با نام نخست وزیر کانادا

یک خانواده پناهنده سوری برای احترام به نخست وزیر کانادا، راهی پر احساس و متفاوت انتخاب نمودند. این خانواده نام نوزاد تازه به دنیا آمده شان را جاستین ترودئو یعنی نام نخست وزیر کانادا گذاشته اند. چرا که وی موجب زندگی آنها در این کشور شده است. همانگونه که افراد دیگری نیز این نام را برای کودکانشان انتخاب کرده اند، در آینده باز هم یک چنین نامه برای فرزندان انتخاب خواهد شد.