انتخابات روسیه

بر اساس اولین نتایج واصله، حزب حاکم روسیه متحد برنده این انتخابات خواهد شد.  

 

.