موج تظاهرات و اعتراضات در کاتالونیا

سندیکاهای تجاری و گروههای طرفدار استقلال در کاتالونیا مردم منطقه را دعوت به اعتصاب نمود و ادامه تظاهرات اعتراض آمیز نمودند.