لوازم کمکی به قربانیان آتش سوزی لندن ارسال گردید

شب گذشته در یک ساختمان 24 طبقه واقع در لندن پایتخت انگلستان، آتش سوزی به میان آمده و در راستای این آتش سوزی، مسجد المنار به مرکز کمک تبدیل شده است.