خودروی پرنده پس از گذراندن آزمایشات لازم گواهینامه پرواز دریافت کرد

خودروی پرنده پس از گذراندن آزمایشات لازم گواهینامه پرواز دریافت کرد