خشونت پلیس در امریکا تمامی ندارد

تصاویری از خشونت پلیس در شیکاگوی امریکا منتشر شد