خشونت پلیس آلمان علیه یک شهروند بیمار ترک‌تبار

خشونتی که پلیس آلمان علیه سلیم چیفتچی، شهروند بیمار ترک‌تبار از خود نشان داد با واکنش بسیار مواجه شده است.