حمایت شرم‌آور خانواده کلینتون از سازمان تروریستی " پ.ک.ک/ی.پ.گ "

حمایت شرم‌آور خانواده کلینتون از سازمان تروریستی " پ.ک.ک/ی.پ.گ "