حمله مسلحانه به کنیسه ایی در آلمان

حمله مسلحانه به کنیسه ایی در آلمان .