همه پرسی در کلمبیا

قرار داد صلح در کلمبیا از سوی اکثریت مردم این کشور رد گردید .