گزارش مهاجرت از سوی یونیسف

ترکیه کشوری است که بیشتری تعداد پناهجو و درهمین راستا، بیشترین تعداد کودکان بی خانمان را پناه میدهند.