فروریختن پلی در سوئد چندین کشته بجای گذاشت

یک پل در حال احداث در شهر لودویکای سوئد فرو ریخت . 

در این حادثه عده ای مجروح شدند.