ادرار گاو کرونا ویروس را معالجه میکند!

اطلاعات نادرست در سایتهای اجتماعی برای معالجه کرونا نباید مورد توجه قرار گیرد