بیداری در تبعید، ندای اذان در اندلس

بیداری در تبعید، ندای اذان در اندلس