برج‌های خنک کننده در انگلیس ضمن یک انفجار کنترل شده تخریب شدند

برج‌های خنک کننده در انگلیس ضمن یک انفجار کنترل شده تخریب شدند