آتش سوزیهای جنگلی در یونان

آتش سوزیهای جنگلی در یونان: 50 کشته