آتش سوری در قطار مسافربری پاکستان: 65 کشته

آتش سوری در قطار مسافربری پاکستان: 65 کشته