آمریکا پس از 20 سال از افغانستان خارج می‌شود

آمریکا پس از 20 سال از افغانستان خارج می‌شود