اطلس گردشگری ترکیه- شانلی‌اورفا

بالیکلی‌گول، مسجد رضوانیه، حران... شانلی‌اورفا شهر پیامبران!