ستاره های درخشان موزه ها؛ گشت و گذار در موزه تمدن های آناتولی

نام برخی موزه ها در وحله اول با نام آثاری که با آن عجین شده، به ذهن خطور می کند. در این برنامه آثاری که در هر موزه از ترکیه همچون ستاره می درخشد، معرفی و بررسی خواهد شد.

در اولین قسمت از این برنامه همراه هم در موزه تمدن های آناتولی که میزبان مهمترین آثار تمدن های هزاران ساله در آناتولی است، به گردش خواهیم پرداخت.