آغاز رزمایش جستجو و نجات شیر دریایی-2024

رزمایش جستجو و نجات شیر دریایی-2024 در دریای اژه آغاز شد.

2142752
آغاز رزمایش جستجو و نجات شیر دریایی-2024

 

رزمایش جستجو و نجات شیر دریایی-2024 با فرماندهی گارد ساحلی ترکیه در آبهای بین‌المللی دریای اژه و حریم هوایی ترکیه آغاز شد.

این رزمایش با هدف ارتقای آموزش تیم‌های جستجو و نجات ترکیه از طریق افزایش توانایی انجام عملیات مشترک و رفع مشکلات احتمالی در دو نقطه مختلف بین غرب جزایر مدیللی و ساکز و دو نقطه مختلف بین جزایر برگزار خواهد شد.

 خبرهای مرتبط