رزمایش نیروهای مسلح ترکیه با مشارکت آذربایجان و انگلستان در قارص

رزمایش با شرکت 1758 پرسنل در دمای هوای 10 درجه زیر صفر و 865 نوع سلاح سنگین برگزار می‌شود

1940300
رزمایش نیروهای مسلح ترکیه با مشارکت آذربایجان و انگلستان در قارص

رزمایش زمستانی 2023 نیروهای مسلح ترکیه، با بیشترین مشارکت در تاریخ جمهوری ترکیه و حضور 17 کشور در استان قارص ادامه دارد.

این رزمایش تحت فرماندهی تیپ 14 پیاده مکانیزه و حضور کشورهایی مانند آلمان، آذربایجان، قزاقستان و انگلستان در حال انجام است.

رزمایش فوق با شرکت 1758 پرسنل در دمای هوای 10 درجه زیر صفر و 865 نوع سلاح سنگین برگزار می‌شود.

همه تسلیحات نظامی از جمله موشکهای هویتزر، جیریت و تانکها در این رزمایش برای مقابله با دشمن فرضی مورد آزمایش قرار گرفته و نحوه عبور یگان‌های زرهی از دره‌های عمیق در شرایط سخت زمین نیز تمرین می‌شود.خبرهای مرتبط