ادامه رزمایش زمستانی 2023 در قارص

رزمایش زمستانی 2023 سازماندهی شده توسط نیروهای مسلح ترکیه با بیشترین مشارکت در تاریخ جمهوری در قارص ادامه دارد

1939676
ادامه رزمایش زمستانی 2023 در قارص

رزمایش زمستانی 2023 سازماندهی شده توسط نیروهای مسلح ترکیه با بیشترین مشارکت در تاریخ جمهوری در قارص ادامه دارد.

پرسنل نظامی 17 کشور از جمله آلمان، آذربایجان، قزاقستان و انگلیس در "رزمایش زمستانی 2023" شرکت می‌کنند.

در این رزمایش که با شرکت 1758 پرسنل در قارص ادامه دارد، از 43 نوع مختلف خودروی 651 و 865 اسلحه در 23 نوع و قطر مختلف استفاده شده است.

 خبرهای مرتبط