خلوصی آکار وارد لندن شد

وزیر دفاع ملی ترکیه به دعوت بن والس همتای انگلیس خود سفر كرد

1617590
خلوصی آکار وارد لندن شد

خلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه به دعوت بن والس همتای انگلیس خود سفر كرد.

وزیر آکار هنگام ورود به ساختمان نگهبانان اسب در لندن از سوی وزیر دفاع انگلیس مورد استقبال قرار گرفت.

در جریان سفر رسمی، روابط دوجانبه، مسائل منطقه‌ای و همکاری در زمینه صنایع دفاعی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

 خبرهای مرتبط