بانک زراعت دومین برند با ارزش ترکیه در سال 2020

بانک زراعت ترکیه با ارزش برند یک میلیارد و 616 میلیون دلاری، امسال پس از شرکت خطوط هوایی ترکیه دومین برند با ارزش اینکشور اعلام شد.

1432803
بانک زراعت دومین برند با ارزش ترکیه در سال 2020

بانک زراعت ترکیه با ارزش برند یک میلیارد و 616 میلیون دلاری، امسال پس از شرکت خطوط هوایی ترکیه دومین برند با ارزش اینکشور اعلام شد.

سازمان بین المللی ارزشگذاری برند، فعالیت خود در راستای ارزشگذاری "با ارزشترین برند های ترکیه در سال 2020" را به پایان رساند.

بر این اساس، شرکت هواپیمایی ترکیه، با ارزشترین برند ترکیه و بانک زراعت نیز با با ارزش برند یک میلیارد و 616 میلیون دلاری، دومین برند با ارزش ترکیه شد.

 خبرهای مرتبط