پیام اردوغان به اعضا شورای ترک

"باید برای دوره پس از همه گیری هم آماده باشیم"

1395339
پیام اردوغان به اعضا شورای ترک

اردوغان: به عنوان کشورهای عضو شورای ترک باید برای دوره پس از همه گیری هم آماده باشیم.خبرهای مرتبط