اعزام نیروهای تقویتی به مرز مشترک ترکیه با سوریه ادامه دارد

خودروهای نظامی تحت تدابیر امنیتی به نیروهای نظامی مستقر در مرز هدایت شدند

1361202
اعزام نیروهای تقویتی به مرز مشترک ترکیه با سوریه ادامه دارد

بمنظور تقویت نیروهای نظامی مستقر در مرز مشترک ترکیه با سوریه از سوی نیروهای مسلح ترکیه ، تیم کماندویی ، خودروی زرهی و مهمات نظامی اعزام گردید. 

قافله نظامی متشکل کماندوها ، مهمات نظامی و خودروی زرهی برای تقویت نیروهای ترکیه از مناطق مختلف کشور با عبور از شهرستان کیریرک خان استان حاتای به شهرستان ریحانلی رسید. 

خودروهای نظامی تحت تدابیر امنیتی به نیروهای نظامی مستقر در مرز هدایت شدند. خبرهای مرتبط