اوکتای: سازمان تروریستی فتو در برخی از کشورها، هنوز هم به فعالیتهایش ادامه میدهد

معاون رئیس جمهور ترکیه در "هشتمین اجلاس مشاوره نمایندگان کشور" که از سوی انجمن خیریه معارف ترکیه در استانبول تشکیل شد، سخنرانی کرد.

1360988
اوکتای: سازمان تروریستی فتو در برخی از کشورها، هنوز هم به فعالیتهایش ادامه میدهد

فواد اوکتای معاون رئیس جمهور ترکیه، اعلام داشت که سازمان تروریستی فتو در برخی از کشورها، هنوز هم به فعالیتهایش ادامه میدهد.

اوکتای در "هشتمین اجلاس مشاوره نمایندگان کشور" که از سوی انجمن خیریه معارف ترکیه در استانبول تشکیل شد، سخنرانی کرد.

اوکتای در سخنرانی اش ضمن تاکید بر اینکه 213 مدرسه متعلق به سازمان تروریستی خائن در 19 کشور جهان را انجمن خیریه معارف ترکیه، تحت کنترل خود گرفته است، ابراز داشت که با 40 کشور دیگر نیز در رابطه با تحویل این مدارس، توافقنامه هایی امضا کرده ایم.

معاون رئیس جمهور ضمن اظهار اینکه سازمان تروریستی فتو در برخی کشورها هنوز به فعالیتهایش ادامه میدهد، اعلام داشت که به عنوان کشور ترکیه، چهره اصلی این سازمان تروریستی را به کشورها نشان خواهیم داد.

فواد اوکتای اعلام داشت که در مبارزه دیپلماسی کارآفرینانه و بشردوستانه ترکیه، انجمن خیریه معارف ترکیه ماموریت استراتژیکی مهمی بر عهده دارد.

وی با اشاره به اهمیت قوی سازی ارتباط میان دانشجویانی که در مدارس انجمن خیریه معارف ترکیه در چهارگوشه جهان به تحصیل میپردازند، اعلام داشت که این دانشجویان به استفاده از برنامه های علمی، آموزشی، فرهنگی و ورزشی در ترکیه تشویق میشوند.خبرهای مرتبط