انتقال نیروهای نظامی تقویتی ترکیه به مرز مشترک با سوریه

اعزام خودروهای زرهی و نیروهای کماندویی وابسته به نیروهای مسلح ترکیه به مرز مشترک ترکیه با سوریه ادامه دارد

1284670
انتقال نیروهای نظامی تقویتی ترکیه به مرز مشترک با سوریه

اعزام خودروهای زرهی و نیروهای کماندویی وابسته به نیروهای مسلح ترکیه به مرز مشترک ترکیه با سوریه ادامه دارد. 

خوروهای زرهی مقاوم مین و نیروهای کماندویی وابسته به نیروهای مسلح ترکیه بسوی مرز استان کلیس ترکیه حرکت کردند. 

این نیروهای کماندویی و خودروهای زرهی با هدف تقویت نیروهای نظامی مستقر در مرز به منطقه اعزام شدند. خبرهای مرتبط