اعزام پرسنل نظامی تقویتی به مرز ترکیه با سوریه

نیروهای مسلح ترکیه برای تقویت پرسنل نظامی مستقر در مرز مشترک با سوریه نیروی علاوه اعزام کرد

1283935
اعزام پرسنل نظامی تقویتی به مرز ترکیه با سوریه

نیروهای مسلح ترکیه برای تقویت پرسنل نظامی مستقر در مرز مشترک با سوریه نیروی علاوه اعزام کرد.

قافله حامل پرسنل نظامی از بیستمین تیپ زرهی در شانلی اورفا به حرکت در آمده و تحت تدابیر امنیتی از خط مرزی عبور کرده و به شهرستان آکچاکاله رسید.

این قافله بمنظور تقویت نیروهای نظامی مستقر در مرز سوریه به منطقه اعزام گردید.خبرهای مرتبط