تروریست تحت تعقیب در لیست وزارت کشور ترکیه از قدرت عمل ساقط شد

وزارت دفاع ملی ترکیه بیانیه ایی در این زمینه انتشار داد

تروریست تحت تعقیب در لیست وزارت کشور ترکیه از قدرت عمل ساقط شد

مراد گوندوز تروریست تحت تعقیب در لیست نارنجی در حملات هوایی نیروهای مسلح ترکیه به تاریخ 27 ام ژوئن در منطقه قندیل در شمال عراق از قدرت عمل ساقط گردید.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع ملی ترکیه یادآوری گردید : روز 27 ام ژوئن سال جاری به منطقه قندیل در شمال عراق حملات هوایی ترتیب یافت.

در این عملیات هوایی تروریست مراد گوندوز با نام مستعار " دوران " که در لیست تروریستهای تحت تعقیب وزارت کشور ترکیه جای داشت، از قدرت عمل ساقط شد.خبرهای مرتبط