گفتگوی تلفنی وزرای دفاع ترکیه و فرانسه

وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام داشت، حلوصی آکار وزیر دفاع ملی و فلورنس پرلی همتای فرانسوی خود گفتگوی تلفنی انجام دادند

1240315
گفتگوی تلفنی وزرای دفاع ترکیه و فرانسه

وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام داشت، حلوصی آکار وزیر دفاع ملی و فلورنس پرلی همتای فرانسوی خود گفتگوی تلفنی انجام دادند.

طرفین در این گفتگوی تلفنی موضوعاتی چون امنیت دوجانبه و منطقه ای، دفاع و در راس سوریه را مورد بررسی قرار دادند.

حلوصی آکار از فرانسه به پاس پیشنهاد تامین سامانه هوایی و موشکی SAMP-T در چهارچوب ناتو سپاسگزاری کرد.خبرهای مرتبط