36 مهاجر غیرقانونی در استان بالیکسیر دستگیر شدند

نیروهای ژندارمری ترکیه 36 مهجر غیرقانونی را در استان بالیکسیر در غرب ترکیه دستگیر کردند

36 مهاجر غیرقانونی در استان بالیکسیر دستگیر شدند

نیروهای ژندارمری ترکیه در شهرستان آیوالیک استان بالیکسیر، 36 تبعه خارجی را که در حال آمادگی برای سفر غیرقانونی به جزیره میدیللی (لسبوس) یونان بودند، دستگیر کردند.

این افراد که همگی تبعه کشور افغانستان بودند، پس از اتمام امور اداری به اداره مهاجرت استان بالیکسیر منتقل شدند. 

همچنین یک نفر نیز به جرم سازماندهی قاچاق انسان دستگیر شد.خبرهای مرتبط