خبرفوری ـ مقامات ترکیه نیز وارد اقامتگاه ویژه سرکنسول عربستان سعودی در استانبول شدند

مقامات ترکیه نیز وارد اقامتگاه ویژه سرکنسول عربستان سعودی در استانبول شدند

1070671
خبرفوری ـ مقامات ترکیه نیز وارد اقامتگاه ویژه سرکنسول عربستان سعودی در استانبول شدند

مقامات ترکیه نیز وارد اقامتگاه ویژه سرکنسول عربستان سعودی در استانبول شدند .خبرهای مرتبط