کریستیان برگر به اهمیت هفته های آتی در روند عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپا تاکید کرد

دیدار ولکان بوزکر با کریسیتان برگر در مجلس ملی کبیر ترکیه

کریستیان برگر به اهمیت هفته های آتی در روند عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپا تاکید کرد

کریستیان برگر رئیس هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در امور ترکیه اعلام کرد : هفته های آینده از نظر عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپا بسیار مهم است.

ولکان بوزکر رئیس کمیسیون امور خارجه مجلس ملی کبیر ترکیه با کریستیان برگر رئیس هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در امور ترکیه در مجلس ملی کبیر ترکیه دیدار و مذاکره کرد.

در این دیدار روند عضویت کامل ترکیه در اتحادیه اروپا و تحولات جهانی مورد بررسی قرار گرفت.

برگر ضمن اشاره به اینکه از عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا حمایت می کنند به اهمیت هفته های آینده در این زمینه تاکید کرد .خبرهای مرتبط