تصمیمات اتخاذ شده در نشست هیات وزیران ترکیه

بر اساس مصوبه هیات وزیران دریافت مالیات و حق بیمه در ترکیه مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

تصمیمات اتخاذ شده در نشست هیات وزیران ترکیه

بنعلی یلدریم، نخست وزیر ترکیه با ارائه توضیحاتی پیرامون نشست هیات وزیران ترکیه به ریاست شخص وی اظهار داشت: موضوعاتی نظیر مالیات  وحق بیمه در نششست هیات وزیران مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. 

بر اساس مصوبه هیات وزیران دریافت مالیات و حق بیمه در ترکیه مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

وی همچنین در ادامه گفت: حدود 600 هزار نفر از شهروندان کشور کمک هزینه ماهیانه سالمندی دریافت می کنند. این میزان از 266 لیر با افزایش تقریبا دو برابری به 500 لیر خواهد رسید.خبرهای مرتبط