عملیات چشمه صلح

هدف تامین آرامش
هدف مبارزه با ترور

احزاب شرکت کننده در انتخابات 24 ژوئن ترکیه مشخص شد

در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه در 24 ام ماه ژوئن 10 حزب شرکت خواهند کرد

احزاب شرکت کننده در انتخابات 24 ژوئن ترکیه مشخص شد

 

در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه در 24 ام ماه ژوئن 10 حزب شرکت خواهند کرد.

امور رای دهی در سطح کشور در ساعت 8 صبح آغاز و در ساعت 17 عصر به پایان خواهد رسید.

تصمیم شورای عالی انتخابات در رابطه با اشتراک احزاب در انتخابات 24 ام ماه ژوئن در روزنامه رسمی انتشار یافت.

براساس این تصمیم، 10 حزبی که حداقل شش ماه قبل از 24 ام ژوئن سال 2018 تاسیس یافته و کنگره های بزرگ خود را ترتیب داده باشند، در انتخابات شرکت خواهند کرد.

براین اساس احزاب عدالت و توسعه، ترکیه مستقل، وحدت بزرگ، جمهوری خلق، دموکرات، خلقهای دموکراتیک، جنبش ملی گرا، سعادت، وطن و حزب خوب در انتخابات شرکت خواهند کرد.خبرهای مرتبط