خبر فوری- ریاست جمهوری ترکیه به پارلمان اروپا: تصمیمی که گرفته اید هیچ اعتباری ندارد

ریاست جمهوری ترکیه خطاب به پارلمان اروپا: "تصمیماتی که گرفته اید هیچ ارزش و اعتباری ندارد."

خبر فوری- ریاست جمهوری ترکیه به پارلمان اروپا: تصمیمی که گرفته اید هیچ اعتباری ندارد

ریاست جمهوری ترکیه خطاب به پارلمان اروپا: "تصمیماتی که گرفته اید هیچ ارزش و اعتباری ندارد." 

 خبرهای مرتبط