دو سرباز یونانی که راه خود را گم کرده بودند وارد ترکیه شدند

دو سرباز یونانی که ادعا می کنند در ادیرنه راه خود را گم کرده اند وارد ترکیه شدند

دو سرباز یونانی که راه خود را گم کرده بودند وارد ترکیه شدند

دو سرباز یونانی که ادعا می کنند در ادیرنه راه خود را گم کرده اند وارد ترکیه شدند. 

سربازان یونانی از سوی سربازان ترکیه که در مرز ترکیه و یونان در حال گشت زنی بودند دستگیر شده و به فرماندهی ژاندارمری ادیرنه  تحویل داده شدند. 

سربازان ادعا کردند به علت شرایط نامساعد جوی، راه خود را گم کرده اند. 

برای استرداد این دو سرباز، وزارتخانه های امور خارجه دو کشور وارد عمل شدند. 

 

 خبرهای مرتبط