15 تروریست سازمان تروریستی پ ک ک، از پای در اورده شدند

15 عضو سازمان تروریستی از پای درآمدند

912885
15 تروریست سازمان تروریستی پ ک ک، از پای در اورده شدند

15 تروریست از اعضای سازمان تروریستی جدایی طلب، در شهرستان شمدینلی استان حکاری، از پای در اورده شدند.

بر اساس بیانیه صادره از ریاست ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه، دیروز در شهرستان شمدینلی استان حکاری در امتداد شمال عراق، یک سرباز شهید شده و در راستای آن، عملیاتی علیه تروریستها ترتیب داده شد.

در نتیجه عملیات مذکور، 15 عضو سازمان تروریستی از پای درآمدند.خبرهای مرتبط