ترکیه و مقدونیه روابط اقتصادی مابین را توسعه می دهند

نیهات زیبکچی و کرشنیک بکتش وزرای اقتصاد ترکیه و مقدونیه توافقنامه تشکیل کمیته مشترک توسعه دهنده قرارداد تجارت آزاد را امضا کردند

ترکیه و مقدونیه روابط اقتصادی مابین را توسعه می دهند

نیهات زیبکچی و کرشنیک بکتش وزرای اقتصاد ترکیه و مقدونیه توافقنامه تشکیل کمیته مشترک توسعه دهنده قرارداد تجارت آزاد را امضا کردند.

هدف از توافقنامه مذکور تامین یاری به حجم تجارت دو جانبه با توسعه بخشیدن به یکپارچگی منطقه ای می باشد.

از سوی دیگر در زمینه توسعه وضعیت موجود در محصولات کشاورزی، افزایش خدمات و سرمایه گذاری در چهارچوب قرارداد تجارت آزاد نیز توافق حاصل شد.خبرهای مرتبط