دستورالعمل‌های جدید دولت ترکیه در چارچوب وضعیت فوق‌العاده

دولت ترکیه دو دستورالعمل جدید که در زمان وضعیت فوق العاده به منزله قانون است، را صادر کرد

دستورالعمل‌های جدید دولت ترکیه در چارچوب وضعیت فوق‌العاده

دولت ترکیه دو دستورالعمل جدید به شماره 695 و 696 که در زمان وضعیت فوق العاده به منزله قانون است، را صادر و در روزنامه رسمی کشور منتشر کرد.

این دو دستورالعمل جدید شامل موارد زیر است:

-طبق دستورالعمل شماره 695 دولت ترکیه (که در زمان وضعیت فوق العاده به منزله قانون است) 2766 تن از کارکنان دولتی اخراج شدند.

-طبق اساس دستورالعمل شماره 695 دولت ترکیه (که در زمان وضعیت فوق العاده به منزله قانون است) 115 نفر از کارکنان دولت به سر کار خود بازمی‌گردند.

-طبق دستورالعمل شماره 695 دولت ترکیه، 341 کارمند سازمان امور دینی کشور اخراج شده و 18 نفر نیز به سر کار خود بازمی‌گردند.

-طبق دستورالعمل شماره 695 دولت ترکیه (که در زمان وضعیت فوق العاده به منزله قانون است) 17 نهاد، از جمله 7 انجمن و 7 بنیاد تعطیل می‌شود.

-طبق دستورالعمل شماره 696 دولت ترکیه، معاونت وزارت صنایع دفاعی کشور زیر نظر نهاد ریاست جمهوری کشور قرار می‌گیرد. پرسنل این وزارتخانه با تصویب رئیس جمهور منصوب می‌شوند. وی می‌تواند این اختیارات را به ریاست آن واگذار کند.

-طبق دستورالعمل شماره 696 دولت ترکیه (که در زمان وضعیت فوق العاده به منزله قانون است)، دولت ضمن استفاده از امکانات و پتانسیل کارخانجات و مراکز کشتی‌سازی نظامی، حق دادن یا دریافت سفارش از افراد حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در زمینه تولید، طراحی، تحقیق و بررسی، مدرانیزاسیون و توسعه این مراکز، تاسیس موارد جدید و انجام دیگر فعالیت‌های تجاری را دارد. شرکت سهامی کارخانجات و مراکز کشتی‌سازی نظامی نیز با نام اختصاری آسفات تاسیس می‌شود.خبرهای مرتبط