جزئیات سفر اسماعیل قهرمان به صربستان

رئیس مجلی ملی کبیر ترکیه که جهت انجام دیدارهای رسمی در صربستان بسر می برد، از مسجد بایراکلی که در دوران عثمانی بنا شده و بخش تورکولوژی دانشگاه بلگراد دیدن کرد

جزئیات سفر اسماعیل قهرمان به صربستان

اسماعیل قهرمان رئیس مجلی ملی کبیر ترکیه که جهت انجام دیدارهای رسمی در صربستان بسر می برد، از مسجد بایراکلی که در دوران عثمانی بنا شده و بخش تورکولوژی دانشگاه بلگراد دیدن کرد. 

قهرمان در ورودی مسجد بایراکلی از سوی علمای دینی مورد استقبال قرار گرفت. در مورد تاریخچه مسجد به قهرمان اطلاعاتی ارائه  شد. به قهرمان یک جلد قرآن کریم هدیه شد. 

رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه سپس از بخش تورکولوژی دانشگاه  بلگراد دیدن کرده و در مورد سیستم آموزشی در این دانشگاه اطلاعاتی دریافت کرد. 

قهرمان به کتابخانه بخش تورکولوژی، کتاب "آن شب در مجلس جنگزده" که پس از کودتای نافرجام 15 جولای 2016 به قلم گرفته شده و کتاب های "سلطان عبدالحمید خان"، "دوران سلطان عبدالمجید" و "رنگ ها و شاه اثرهایی از ترکیه" را هدیه کرد.

مسئولین این بخش نیز کتابهای ترکی که از سوی اعضای هیأت علمی دانشگاه تدوین شده را به قهرمان ارمغان کردند. 

قهرمان سپس با دانشجویان این بخش دیدار کرده و با ذکر اینکه ترکیه و صربستان دو کشور مهم هستند به اهمیت توسعه روابط فیمابین اشاره نمود. 

رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه مدتی با دانشجویان به زبان ترکی صحبت کرده و از آنها در مورد اینکه درخواستی دارند یا نه سوال کرد. دانشجویان نیز خواستار فرصت سفر به ترکیه برای کسانی که این کشور را ندیده اند شدند. 

قهرمان نیز اظهار داشت که با توجه به معدل دانشجویان، می توان از دانشجویان موفق در ترکیه میزبانی کرد. 

 خبرهای مرتبط