احداث دیوار امنیتی در مرز مشترک ترکیه و سوریه رو به اتمام می باشد

احداث دیوار امنیتی 911 کیلومتری در مرز مشترک ترکیه و سوریه به مرحله پایانی رسید

احداث دیوار امنیتی در مرز مشترک ترکیه و سوریه رو به اتمام می باشد

 

احداث دیوار امنیتی 911 کیلومتری در مرز مشترک ترکیه و سوریه به مرحله پایانی رسید.

فعالیتهای پروژه سیستم امنیتی فیزیکی فوری در مرز که با هدف تشکیل مانع فیزیکی در خط مرزی آغاز شده است، ادامه دارد.

احداث بخش بزرگ دیوار امنیتی 911 کیلومتری که هدف از آن جلوگیری از ورود و خروج غیرقانونی و قاچاق می باشد، به پایان رسیده و در نظر است که ساخت بخش باقیمانده در آخر ماه جاری به پایان برده شود.

این دیوار بعد از سد چین و مرز امریکا – مکزیک، طولانی ترین دیوار جهان در مرز ترکیه – سوریه می باشد.خبرهای مرتبط